خدمات سبدگردانی

با توجه به مفاد دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های سبدگردان، موارد زیر توسط سبدگردانی فاینتک به عنوان چارچوب فعالیت تعیین و در فرآیند سبدگردانی مشتریان این سبدگردان مدنظر قرار داده می شود:

خدمات سبدگردانی

نظر به دارا بودن مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار، واحد سبدگردانی فاینتک خدمات مدیریت دارایی‌ها، شامل مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان و سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.
با توجه به ریسک و بازده متفاوت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، این شرکت علاوه برمشاوره به سرمایه گذاران، وظیفه مدیریت وجوه اشخاص را بر عهده می‌گیرد.​​​​​​​

حدود مسئولیت‌ها، اختیارات و نیز شرایط فعالیت سبدگردانی فاینتک، بر مبنای دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و این شرکت بنای خود را بر رعایت جامع و کامل دستورالعمل مذکور قرار داده است.

حدود مسئولیت

مشاوره انواع اوراق بهادار

پس از بررسی خصوصیات اختصاصی هر مشتری، در صورت صرفه و صلاح وی و مطابق با اهداف، اصول و محدودیت‌های مربوط به هر مشتری، اوراق بهادار زیر در سبدهای اختصاصی تحت مدیریت قرار خواهد گرفت:
• اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران؛
• اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس ایران؛
• واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
• قراردادهای آتی قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران؛
• اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از بانک؛ مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار؛
• گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
• انواع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی.

گزارش ذینفعان

با توجه به الزامات تعیین شده در ماده ۲۷ دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبد گردان، ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارائه گزارش ادواری در مورد ذینفعان که در جهت اعمال نظارت بر فعالیت سبدگردان و کنترل تضاد منافع احتمالی بین شرکت سبد‌گردان و سرمایه‌گذاران مصوب گشته است، سبد‌گردان هدف گزارش خود را به صورت دوره‌ای بر اساس ماده مذکور و در جهت اعتماد سازی و رضایتمندی ذینفعان پس از شروع به کار شرکت در این قسمت ارائه خواهد نمود. ماده مذکور به صورت تفصیلی در ذیل ارائه شده است:

ماده ۲۷ درصورتی‌که سبدگردان، ورقه‌ی بهاداری خاص را به‌نام مشتری خود خرید، فروش یا نگه‌داری می‌کند در حالی که؛ (الف) شرکت سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن یا (ب) کارکنان سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن‌ها، در آن ورقه‌ی بهادار مطابق تبصره‌ی یک این ماده ذینفع محسوب می‌شوند، و سبدگردان از این موضوع مطلع بوده یا از طریق دریافت گزارش‌های موضوع تبصره‌ی ۲ این ماده از این موضوع مطلع شده‌باشد، آن‌گاه سبدگردان موظف است بلافاصله کارکنانی که وظیفه‌ی سبدگردانی برای مشتریان را به عهده دارند، از این امر مطلع نموده، طیگزارش‌هایی که حداقل هرماه تهیه می‌شود حسابرس و امین خود را، از این موضوع مطلع کند و در گزارش‌های دوره‌ای که به مشتری می‌دهد، این موضوع را افشا نماید. اطلاعات ارائه شده به کارکنان مذکور، حسابرس، امین و مشتری در اجرای این ماده شامل موارد زیر است:

*مشخصات ورقه‌ی بهادار.
*شرح منافع ذینفع در آن ورقه‌ی بهادار.
*تاریخ ذینفع شدن و تاریخ خاتمه‌ی ذینفعی (درصورتی‌که قبل از تاریخ گزارش، ذینفع شدن افراد موضوع این ماده خاتمه یافته باشد).
*اطلاعات خرید و فروش اوراق بهادار یادشده به نام مشتری از زمان ذینفع شدن یا تاریخ گزارش قبلی هر کدام دیرتر است تا خاتمه‌ی ذینفعی یا تاریخ *گزارش هر کدام زودتر باشد (شامل: تعداد اوراق بهادار معامله شده، تاریخ معامله، قیمت معامله، مبلغ معامله و در صورت دسترسی، مشخصات طرف *معامله به تفکیک هر ورقه‌ی بهادار).
*اطلاعات مربوط به نگه‌داری اوراق بهادار یادشده در سبد اختصاصی از تاریخ ذینفع شدن یا تاریخ گزارش قبلی هرکدام دیرتر باشد تا خاتمه‌ی ذینفعی یا *تاریخ گزارش هر کدام زودتر باشد (شامل تعداد اوراق بهادار نگه‌داری شده، قیمت تمام شده‌ی هر ورقه و قیمت تمام شده‌ی کل).
تبصره ۱: درصورتی‌که یک شخص از تغییر قیمت یک ورقه‌ی بهادار، به طور مستقیم یا غیر مستقیم سود یا زیان نماید یا آن ورقه‌ی بهادار برای وی حقوق یا منافعی ایجاد کند یا از معاملات آن ورقه‌ی بهادار منتفع شود یا خود ناشر ورقه‌ی بهادار محسوب شود، آن‌گاه شخص یادشده، نسبت به آن ورقه‌ی بهادار، ذینفع محسوب می‌شود. بنابراین شخص از جمله در شرایط زیر، ذینفع ورقه‌ی بهادار محسوب می‌گردد:

*درصورتی‌که مالک ورقه‌ی بهادار باشد؛
*درصورتی‌که اختیار خرید یا فروش ورقه‌ی بهادار را به دیگری اعطاء یا از دیگری دریافت نموده باشد؛
*درصورتی‌که ورقه‌ی بهادار را قرض گرفته یا قرض داده باشد؛
*درصورتی‌که پذیره‌نویسی یا فروش ورقه‌ی بهادار را تعهد کرده باشد یا بازاریابی برای پذیره‌نویسی یا فروش ورقه‌ی بهادار را پذیرفته باشد یا مشاور ناشر در *زمینه‌ی عرضه ورقه‌ی بهادار باشد یا در این موارد با دیگران مشارکت داشته باشد؛
*درصورتی‌که ناشر ورقه‌ی بهادار باشد.
تبصره ۲: کارکنان سبدگردان موظف‌اند بلافاصله پس از ذینفع شدن خود یا اطلاع از ذینفع شدن هریک از اشخاص وابسته‌ی خود نسبت به هر ورقه‌ی بهادار، موضوع را با جزئیات کامل به سبدگردان گزارش کنند. در صورت درخواست اشخاص موضوع بندهای ۲ الی ۷ مادۀ ۲۶، سبدگردان موظف به ارائه‌‌ی جزییات این اطلاعات به اشخاص یاد شده خواهد بود. این اطلاعات در حدود قید شده در این ماده، در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و جزییات اطلاعات به صورت محرمانه نزد سبدگردان نگه‌داری شده و در اختیار مشتریان یا سایر کارکنان (به استثنای کارکنانی که وظیفه‌ی تهیه‌ی گزارش موضوع این ماده را برای حسابرس، امین و مشتری به عهده دارند) قرار نمی‌گیرد.

فرآیند سرمایه‌گذاری در سبد

موارد و فرایند سرمایه‌گذاری در سبد فاینتک به قرار زیر می‌باشد:

1- مراجعه به بخش سبد‌گردانی شرکت سبدگردان فاینتک؛
2- ارائه مدارک از سوی سرمایه‌گذار (مدارک هویتی برای اشخاص حقیقی و یا مدارک ثبتی برای اشخاص حقوقی)؛
3- تکمیل فرم های مربوطه توسط سرمایه گذار و سبد‌گردان؛
4- ارزیابی وضعیت سرمایه‌گذار و سنجش میزان ریسک‌پذیری وی توسط سبد‌گردان؛
5- واریز وجه و ارائه اصل یا تصویر گواهی‌نامه های مربوط به نقل و انتقال سهام؛
6- تنظیم قرارداد سبدگردانی و پیوست‌های مربوط به امین؛
7- ارسال مدارک تکمیل‌شده به سپرده‌گذاری مرکزی اوراق و تسویه وجوه جهت دریافت کد سبد؛
8- تشکیل سبد اختصاصی سرمایه‌گذار؛
9- مدیریت حرفه‌ای سبد با توجه به تحلیل‌های کارشناسان؛
10- ارائه گزارشات به سازمان و سرمایه‌گذار؛
11- تنظیم متمم قرارداد برای هرگونه واریز، برداشت، فسخ و تمدید و هرگونه تغییر در مفاد قرارداد.

کارمزد خدمات سبدگردانی​​​​​​​

کارمزدهای سبدگردانی در چارچوب مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس قراردادهای توافقی بین سبدگردان و مشتری مشخص می‌شود.

کارمزد سبدگردان، شامل کارمزد ثابت معادل ۰.۵٪ تا ۱٪ سرمایه واریزی سبد و کارمزد متغیر بر مبنای بازدهی سالیانه سبد به صورت زیر محاسبه می گردد:
تا بازدهی سالیانه ۲۰٪ بدون کارمزد
نسبت به مازاد بازدهی سالیانه از ۲۰٪ به بالا به میزان ۲۰٪ بازدهی مازاد

روش های تجزیه، تحلیل و پیش‌بینی قیمت اوراق بهادار

فاینتک در سمت سبدگردانی از تخصص و تجربه تحلیل‌گران خود به صورت تکنیکال و بنیادین استفاده می‌کند و با توجه به پرسش‌نامه تحلیل ریسک هر سرمایه‌گذار، اوراق بهادار مناسبی برای هر یک پیشنهاد می‌کند.

نحوه محاسبه بازدهی سبد اختصاصی و بازدهی سبدگردان به صورت مفصل فایل نحوه محاسبه بازدهی سبد شرح داده شده‌است.

منابع مهم اطلاعاتی

پایگاه‌های داده‌ مورد استفاده در تحلیل‌ کارشناسان این شرکت، متشکل از سایت‌های اطلاعاتی مهم کشور نظیر بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران، بورس انرژی ایران، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران و دیگر منابع اطلاعاتی می‌باشد.

روندهای قیمتی دارایی‌های پایه در بورس‌های کالای بازارهای جهانی نیز در کلیه تحلیل‌ها ملاک بررسی قرار می‌گیرد.

مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان، در صورتی که تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری به‌وجود آید، اولویت با منافع مشتری می‌باشد. برای کنترل تضاد منافعی که ممکن است به دلیل ارائه خدمات مختلف بین سبدگردان یا اشخاص وابسته و کارکنان با مشتریان به وجود آید، اجرای ماده ۲۷ دستورالعمل فوق در دستور کار قرار خواهد گرفت.

شیوه کنترل تضاد منافع

بازدهی سبدهای سرمایه‌گذاری

بازدهی سبدهای فاینتک با توجه به الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه و نمایش داده‌خواهد‌شد.

متوسط باز‌دهی وزنی‌-زمانی سبد‌ها در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سوابق حرفه‌ای مدیران و کارشناسان

*مدیر سبد: سیده وحیده موسوی
*مدیر دارایی-نماینده مجوز سبدگردانی: شهاب خدابخشیان
*مدیر سرمایه‌گذاری: مهدی رسولی
*حسابدار - نماینده مجوز مشاور سرمایه گذاری: عادل نوریان
*کارشناس تحلیل و بایگان-نماینده مجوز مشاور سرمایه گذاری: علیرضا شیرویه صفت
*تحلیل گر: عرفان فکری
*حسابدار: عادل نوریان


ما به شما کمک خواهیم کرد تا
بهترین برنامه را برای مدیریت دارایی و ثروت خود انتخاب و
با اطمینان خاطر بیشترین بازدهی را دریافت کنید

تماس با ما

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش